TT Chuyển khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tài khoản công ty: Công ty TNHH TBVT CN Tân Toàn Thắng.

STK: 072.1000.564.819 – Tại NH Vietcombank – CN Kỳ Đồng – PGD Nơ Trang Long.

Tài khoản cá nhân: Nguyên Anh Tuấn

STK: 046.1000.426.356 – Tại NH Vietcombank – CN Kỳ Đồng – PGD Nơ Trang Long.